حذف متیلن آبی با استفاده از سوپر جاذب

متیلن آبی نوعی رنگ کاتیونی است که در صنایع زیادی [...]