از خط انتقال لجن تصفیه خانه فاضلاب شهرک غرب نیز بهره برداری شد

خط انتقال لجن تصفیه خانه فاضلاب شهرک غرب [...]