در فاضلاب خام تهران هم ویروس کرونا مشاهده نشده است

مدیرعامل آبفای استان تهران گفت: با توجه به سطح کیفیت [...]