دسترسی به آب شرب سالم در قلعه گنج

مدیرعامل موسسه تحقیق و توسعه دانشمند وابسته به بنیاد مستضعفان [...]