دومین تونل بلند انتقال فاضلاب تهران به صورت مکانیزه

مدیر امور نظارت بر خطوط انتقال و تونل شرکت فاضلاب [...]