ساخت مرکز تصفیه فاضلاب منطقه ۲۲

یزدانی با اشاره به اینکه بحث ساخت مرکز تصفیه فاضلاب [...]