ظرفیت مرکز تصفیه فاضلاب کرج سه برابر می شود

با توجه به ضرورت حفظ محیط زیست و منابع آبی [...]