رئیس جمهور فاز دوم تصفیه خانه هفت تهران را افتتاح کرد

مراسم بهره برداری از فاز دوم تصفیه خانه هفتم [...]