با دست و دلبازی آب را استفاده نکنیم

معاون آب و آبفای وزارت نیرو گفتند :به این [...]