اطلاعیه قطع آب محدوده ی مطهری

احتراماً با توجه به لزوم  عملیات بازسازی شبکه و [...]