مزارع الگویی و نمایشی زراعت چوب در آذربایجان

ارومیه- رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گفت: مزارع الگویی [...]