مشکل آب ۵۲۰۰ فقره انشعاب روستایی فومن مرتفع شد

مدیر امور آبفای فومن از رفع شکستگی لوله ۳۴۵ میلیمتر [...]