میزان نیترات آب در برخی از مناطق استان البرز بالا است

کرج - نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد و آسارا [...]