واگذاری پساب مرکز تصفیه فاضلاب به شهرداری تهران

واگذاری پساب مرکز تصفیه فاضلاب به شهرداری تهران برای تامین آب [...]