پایداری شبکه آبرسانی بیجار از طریق جایگزینی الکتروپمپ های نو با فرسوده

مدیر امور آبفا بیجار از تعویض ۲ الکتروپمپ فرسوده با [...]