پروژه روبیسکو جهت پالایش آب و هوا و پساب

مدیر گروه پژوهشی بیوتکنولوژی صنعتی میکروارگانیسم‌های پژوهشکده بیوتکنولوژی صنعتی [...]