پروژه شبکه جمع آوری فاضلاب در قرچک

بهمن خطیبی صبح دوشنبه در جلسه بررسی آخرین وضعیت پروژه [...]