آب سنگین

آب سنگین چیست؟ آب سنگین معمولاً به اکسید هیدروژن سنگین، [...]