آب نیمه سنگین

آب نیمه سنگین چیست؟ چنانچه در اکسید هیدروژن تنها یکی [...]