۱۵۰۰۰ متر مکعب به حجم ذخیره آب تهران افزوده شد

مدول غربی کمپارتمان جنوبی مخزن ۱۱۸۳ امور آبرسانی غرب با [...]