۶۲۳ میلیون مترمکعب آب از کانی سیب

ارومیه - مدیر دفتر برنامه ریزی و تلفیق ستاد احیای [...]