اسمز معکوس با ظرفیت ۸۰۰۰ متر مکعب در شبانه روز با راندمان تولید ۸۰%

مرحله اول: تصفیه آب شور چاه با TDS ورودی بیش از ۱۱۰۰۰ ppm در RO اول با ریکاوری ۷۰%

مرجله دوم: تصفیه پس آب RO اول با TDS ورودی بیش از ppm 30000 در RO دوم با ریکاوری ۵۵%

آب شیرین کن با ظرفیت ۵۰۰۰ متر مکعب در شبانه روز با TDS بیش از ۵۰۰۰ ppm