آزمایشگاه آنالیز آب

آزمایشگاه آب

 بررسی و آنالیز آب 

جهت طراحی اصولی دستگاههای RO، نیاز به آنالیز دقیق فیزیکو شیمیایی آب می باشد؛

فن آوری آب ثمین جهت تسریع در انجام آنالیز اقدام به تأسیس آزمایشگاه آنالیز آب نموده است و شما کاربران گرامی می توانید با تماس با همکاران ما در بخش آزمایشگاه به این امر مهم دست یابید. مهمترین آنالیزهای مورد نیاز جهت طراحی به شرح جدول زیر آمده است:

جدول شماره یک
جدول شماره 2