آب آشامیدنی برخی مناطق خوزستان با فاضلاب ترکیب شده است

آب آشامیدنی برخی مناطق خوزستان با فاضلاب ترکیب شده است