اجرای ۱۵۰ کیلومتر شبکه فاضلاب تا پایان امسال

اجرای ۱۵۰ کیلومتر شبکه فاضلاب تا پایان امسال