تکمیل طرح فاضلاب تهران ۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

تکمیل طرح فاضلاب تهران ۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد