جانمایی زمین تصفیه خانه فاضلاب «ونایی»/پروژه ۱۶ میلیارد نیاز دارد

جانمایی زمین تصفیه خانه فاضلاب «ونایی»/پروژه ۱۶ میلیارد نیاز دارد