اسمز معکوس ۵ متر مکعب (BW RO)

آب شیرین کن لب شور ۵ متر مکعب (BW RO)