آب شیرین کن لب شور 250 متر مکعب

آب شیرین کن لب شور ۲۵۰ متر مکعب