مرکز تصفیه فاضلاب غرب و جنوب تهران »تصفیه 70 درصد فاضلاب تهران

مرکز تصفیه فاضلاب غرب و جنوب تهران »تصفیه ۷۰ درصد فاضلاب تهران