اینورتر کره ای ۰٫۷۵ کیلووات ورودی تکفاز (ADT (U1-0075-7

iMASTER –U1