بروجرد- بخشدار اشترینان از جانمایی زمین مورد نیاز برای اجرای تصفیه خانه فاضلاب ونایی خبر داد و گفت: این پروژه ۱۶ میلیارد اعتبار نیاز دارد.

به گزارشخبرنگار مهر، ریخته شدن فاضلاب وناییبه رودخانه پایین دست این منطقه و تبعات منفی آن طی سال‌های گذشته و عدم هماهنگی بین بخشی دستگاه‌های ذیربط برای حل این مشکل موضوعی است که نیازمند اقدام عاجل دستگاه‌ها است.

مقداد صارمی بخشداراشتریناندر این رابطه در گفت وگوبا خبرنگار مهر افزود: موضوع فاضلاب روستایونایییکی از موارد مطرح شده است که در طی سال‌های گذشته طراحی این پروژه توسط شرکت آب و فاضلاب شهرستان بروجرد در حال پیگیریبوده است.

وی تصریح کرد: میزان اعتبار آن ۱۶ میلیارد تومان پیش بینی شده است که پس از آن جا نمایی زمین مورد نیاز جهت احداث مرکز تصفیه فاضلاب مطرح است که طی بازدید انجام شده از منطقه بهترین موقعیت جانمایی شد.

بخشداراشترینانادامه داد: قرار است پروسه اداری و مسائل نقل و انتقال زمین با کمترین هزینه از طریق ایستگاه پمپاژ فاضلابوناییانجام و مدیریت شود که امید است نتیجه خوبی برای مردم منطقه داشته باشد.

حبیبالهحدادی مدیر شرکت آب و فاضلاب بروجرد نیز در این رابطه اظهار داشت: مشاور برای طرح تصفیه فاضلاب انتخاب شد و منطقه را بررسی کرد و طبق بررسی‌های مشاور اجرای طرح، در صورتی که زمین مرکز تصفیه فاضلاب تأیید شود ۱۶ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

وی تاکید کرد: گزارش مشاور در شرکت آب و فاضلاب کشور به تصویب رسیده است اما تا کنون مشاوره در خصوص تأمین اعتبار تصفیه خانه فاضلاب ونایی اقدامی انجام نشده است.

منبع : خبرگذاری مهر