طی احکام جداگانه ای از سوی مهندس مرتضی عزالدین، مدیرعامل شرکت فاضلاب تهران تعدادی از مدیران شرکت به شرح زیر منصوب شدند:

– محمد رضا شریفی؛ مدیر امور اجرایی خطوط فاضلاب منطقه یک

– بهنام قاسمی؛ مدیر نظارت بر بهره برداری از واحدهای ۵ تا ۸ تصفیه خانه فاضلاب جنوب

– محمد منصوری؛ مدیر امور بهره برداری تصفیه خانه های فاضلاب محلی

– معصومه قریب؛ مشاور مدیرعامل در امور بانوان

منبع : شرکت آب و فاضلاب استان تهران