سنندج – مرکز تصفیە فاضلاب روستای قلیان و اجرای شبکە جمع آوری فاضلاب بخش شمالی ناحیە منفصل شهری حسن آباد سنندج با حضور استاندار کردستان به بهره برداری رسید.

به گزارشخبرنگار مهر، بهمن مرادنیا شامگاه چهارشنبه در حاشیه افتتاح این پروژه‌ها در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: احداث مرکز تصفیە فاضلاب روستایقلیان و اجرای شبکهجمع آوریفاضلاب حسن آباد با اعتبارهزینەشدە هشت میلیارد تومان مورد بهرە برداری قرار گرفت.

وی با بیان اینکه علیرغم وجود منابع آب فراوان در استان تقریباً در همە شهرهای استان با مشکل کمبود آب شرب روبرو هستیم، افزود: با تلاش‌هایانجام برایتامین آب شرب اعتبارمورد نیزدرلایحەبودجەقرار گرفتە است.

استاندار کردستان اظهار داشت: امیدواریم زمانی فرا برسدکەدر استان مشکلی در تامین آب شرب برای شهرها و روستاها نداشتە باشیم و بیگماندر این راە همکاری و پیگیری نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی ضروری است.

منبع : خبرگذاری مهر