تصفیه فاضلاب نوشابه سازی»

فاضلاب نوشابه سازی از شربت و نوشابه دفع شده به فاضلاب، آب ناشی از شستشوی بطری ها و قوطی ها که حاوی دترجنت ها و مواد قلیایی است و مواد روان کننده بکار رفته در تجهیزات و ماشین آلات تشکیل شده است. بنابراین مهمترین آلاینده های این فاضلاب شامل کل جامدات معلق TSS، BOD، COD ، نیترات ، فسفات، سدیم و پتاسیم هستند. بالا بودن محتویات آلی فاضلاب نشان دهنده قابلیت تصفیه پذیری بی هوازی اینگونه فاضلاب ها است.

آنالیز های آزمایشگاهی نشان داده است فاضلاب صنایع نوشابه و آبمیوه از نوع متوسط و رقیق می باشد. با این حال از لحاظ بار آلودگی و کیفی دارای مواد آلاینده و شاخص های آلودگی بالا می باشد که نمی توان بدون انجام تصفیه به فاضلاب شهری تخلیه نمود.

 با روش های جذب سطحی با استفاده از ستون کربن فعال می توان پساب مرحله بطری شویی را تصفیه کرد و به مصارف عمومی مانند فضای سبز و شستشوی سالن به چرخه مصرف برگردانده شود که از این راه تا ۴۰% در مصرف آب صرفه جویی می شود. نتایج نشان می دهند که راکتورهای غشایی بیولوژیکی می توانند تا ۹۴% TOC و COD و تا ۹۷% BOD را کاهش دهند. روش های بیولوژیکی اگرچه برای حذف آلودگی از پساب این صنعت بازده قابل قبولی را از خود نشان داده اند.

آب در صنعت نوشابه سازی سه نوع مصرف دارد:

-۱ آبی که از تصفیه شیمیایی گذرانده میشود و برای تهیه نوشابه استفاده می شود.

-۲ آبی که تصفیه صنعتی (سختی زدایی) شده برای دیگ های بخار و بطری شویی استفاده میشود.

-۳ آبی که برای مصارف عمومی مانند فضای سبز و شستن سالن و… بکار میرود.

 منابع اصلی فاضلاب

منابع اصلی فاضلاب در کارخانه نوشابه سازی عبارتند از:

الف) فاضلاب حاصل از اتاق شربت: از این محوطه % ۵۰ از کل مقدار BODP3F4P که به فاضلاب تخلیه می شود در اینجا تولید می شود و این به خاطر غلظت شکر در شربت است.

ب) فاضلاب حاصل از عملیات تغییر روش و عملیات پر کردن: تغییر روشها هم باعث تخلیهی زیاد BOD و ورود آن به سیستم فاضلاب می شود. اگرچه رویکردها مثل ترکیدگی خطوط و اندازهگیری حتی آخرین قطرهی شربت در راستای بهینه سازی فرآورده اتخاذ می شوند، باز هم مقادیر زیادی از BOD در سیستم تخلیهی فاضلاب دیده میشوند که این به خاطر ماهیت غلیظ شربت است. طی انجام عملیات پر کردن نیز اصلیترین منبع تولید BOD همان چکهها و نشتی-ها هستند که معمولاً به خاطر تجهیزات قدیمی یا سیستم های ضعیف نگهداری است. درزهایی که نشتی دارند،
اتصالات، واشرها و غیره همگی در این کار تاثیر دارند.

ج) فاضلاب حاصل از خرد کردن بطری : این مرحله هم می تواند مقادیر زیادی BOD در طرح تولید کند. قوطیهایی که نشتی دارند، آ نهایی که کم یا زیاد پر شده اند، آنهایی که مشخصات ندارند و یا از بازار برگشت خوردهاند معمولاً خود ظرف کنار گذاشته و خرد می شود و محتوی داخل آن هم به سیستم فاضلاب ریخته خواهد شد.

د) فاضلاب حاصل از سیستم گندزدائی: این سیستم منبع اصلی و مهم تولید BOD نیست، چون اغلب مواد شیمیائی گند زدا (مواد گندزدا، مواد فعال در سطح و غیره) با غلظت های اندک استفاده می شوند.

روش تصفیه فاضلاب نوشابه سازی

برای تصفیه فاضلاب نوشابه سازی با توجه به میزان اکسیژن خواهی بیولوژیکی و شیمیایی روش ها و فرآیند های مختلفی استفاده می شود. روش های رایج در تصفیه فاضلاب حاصل از صنایع نوشابه و آبمیوه فرآیند های هوازی مانند هوادهی گسترده لجن فعال (EAAS) و گاها فرآیند های بیهوازی همچون UASB می باشد.

نوشابه شامل آب، شکر، ترکیبات طعم دهنده یا آب میوه، مقداری دیاکسیدکربن و سایر افزودنیها است. یکی از آلایندههای مهم محیط زیست پساب کارخانه نوشابهسازی میباشد که آلاینده این پساب شامل مواد آلی قابل تجزیه و ترکیبات آلی فرار و فلزات سمی و میکروارگانیسم های بیماری زا و مواد قلیایی و شوینده است که می توان با صرفه جویی و اعمال روش های کارآمد در جهت تصفیه آب های مصرفی در کارخانه ها زمینه مصرف آنها در جاهای دیگر فراهم کرد.

»»» مشاهده ی همه مقالات

منبع: مقالات تخصصی شرکت فناوری آب ثمین